Про журнал

2018 Обкладинка НЧ Серія 18 Право 200 x 265З 2004 року в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за ініціативи ректора академіка В. П. Андрущенка та проректора з наукової роботи професора Г. І. Волинки започатковано видання Наукових часописів, що складається з 23 серій за напрямками – біологічні, географічні, історичні, економічні, педагогічні, політичні, психологічні, фізико-математичні, фізична культура і спорт, філологічні, філософські та юридичні науки, де провідні науковці, докторанти, аспіранти, викладачі мають змогу представити свої наукові здобутки (http://www.npu.edu.ua/ua/naukovi-zbirnyky/3200-naukovyi-chasopys)
Збірник наукових праць «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. «Економіка і право» започатковано у 2004 році (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 8824 від 01.06.2004 року).
У серпні 2017 року збірник було перереєстровано у зв’язку зі зміною складу співзасновників та назви серії на «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. «Право» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 22863-12763ПР від 19.08.2017 року).

Співзасновники видання:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;
Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України.
Співзасновники наукового журналу «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. «Право» згідно з його профілем мають відповідні аспірантури та спеціалізовані вчені ради.
Збірник наукових праць Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. «Право» висвітлює актуальні наукові та практичні досягнення і тенденції юриспруденції; публікує новітні дослідження у сфері історії та теорії держави і права, конституційного, адміністративного, інформаційного фінансового, цивільного, господарського, кримінального, освітнього, міжнародного права тощо.
Рекомендація до друку та до поширення через мережу Інтернет здійснюється за рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
За рішенням ВАК збірник було включено до Переліку фахових видань в галузі юридичних наук (Постанова ВАК за № 1-05/8 від 22.12.2010 року). За ці роки було видано понад 30 випусків журналу (зараз знаходиться на перереєстрації).
Збірнику присвоєно Індекс міжнародного центру реєстрації періодичних видань ISSN 2412-9135.
Розсилка Журналу здійснюється згідно з вимогами Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від 17.10.12 р. № 1111 та відповідно до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів».

Редакційна рада та редакційна колегія

Відповідальним редактором збірника наукових праць «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Право» є декан факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор Богдан Іванович Андрусишин.
До складу редколегії наукового журналу «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. «Право»» входять провідні вчені, які працюють в установах – засновниках та інших наукових установах і навчальних закладах України.
Членами редколегії проводиться внутрішнє рецензування статей, що готуються до опублікування, та організовується проведення зовнішнього незалежного рецензування.
Галузь наук, що пропонується: юридичні науки.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Передбачувана періодичність випуску журналу – два рази на рік, що забезпечує мобільне реагування вчених-правознавців на сучасні потреби юридичної науки. Сфера розповсюдження – загальнодержавна.

Редакційна рада:
В. П. Андрущенко – доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, член-кореспондентНАН України, ректор НПУ імені М. П. Драгоманова (голова Редакційної ради);
В. П. Бех – доктор філософських наук, професор;
В. І. Бондар – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;
В. Б. Євтух – доктор історичних наук, професор, академік НАН України;
І. І. Дробот – доктор історичних наук, професор;
М. І. Жалдак – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;
А. А. Зернецька – доктор філологічних наук,професор;
Л. І. Мацько – доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України;
О. С. Падалка – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
В. М. Синьов – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;
В. Д. Сиротюк – доктор педагогічних наук, професор;
Г. М. Торбін – доктор фізико-математичних наук, професор (заступник голови Редакційної ради);
М. І. Шут – доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України.

Редакційна колегія:
В. І. Акуленко – доктор юридичних наук, професор;
Б. І. Андрусишин – доктор історичних наук, професор (відповідальний редактор);
В. Д. Бабкін – доктор юридичних наук, професор;
О. А. Баранов– доктор юридичних наук, старший науковий співробітник;
К. І. Бєляков – доктор юридичних наук, професор;
В. В. Бєлєвцева – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник;
О. Д. Довгань – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник;
В. Д. Гончаренко – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України;
І. Ф. Корж – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник;
Н. М. Пархоменко – доктор юридичних наук, професор;
В. Г. Пилипчук – доктор юридичних наук, професор;
В. Ю. Стеценко – доктор юридичних наук, професор;
Ю. С. Шемшученко – доктор юридичних наук, професор, академік НАН України.

Детальніше...

Вимоги до оформлення наукових статей

Редакційна колегія приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності вимогам МОН України.
Стаття повинна містити такі елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки до даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

До публікації в журналі приймаються раніше не опубліковані наукові праці. За точність цитування та наведених у статтях наукових фактів, цифр, інших відомостей відповідають автори.Редколегія може не поділяти світоглядних переконань та концептуальних позицій авторів.У разі необхідності редакційна колегія може відправити статтю автору на доопрацювання. Редакція залишає за собою право редагування текстів статей. Приймаються до друку статті українською, російською, англійською мовою.
Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією доктора (кандидата) наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку. Для аспірантів обов’язковим є відгук наукового керівника.
Обсяг статті, включаючи ілюстрації та таблиці – 8-12 ст. (до 20 тис. друкованих знаків разом із пробілами).
Вимоги до оформлення тексту:текст набирається в редакторі Microsoft Word 97 for Windows; поля: верхнє, нижнє – 20 мм, праве – 10 мм, ліве – 30 мм; шрифт TimesNewRoman, кегель 14пт, інтервал – 1,5 ; абзацний відступ – 10 мм. Вирівнювання тексту: по ширині (переноси слів не допускаються, між словами допускається тільки один пробіл, табуляцію не застосовувати).
Важливо звернути увагу на наступне: необхідно використовувати кутові лапки «Текст»; розрізняти символи дефіс і тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками і довше дефіса);виставляти нерозривні пробіли між ініціалами та прізвищем, сторінкою і відповідним номером у посиланнях та списку використаних джерел, між датою і роком тощо (напр. М. П. Драгоманова; с. 22–28; 27 березня 2007 р.; м. Київ); по тексту уніфікувати скорочення (напр. зупинитися на одному з варіантів 2014 р. або 2014 рік); розшифровувати абревіатури при першому згадуванні і лише відтак вживати надалі; між словами залишати по одному пробілові (прибрати зайві пробіли).
Рисунки і таблиці оформляються згідно чинного держстандарту. Схеми, графіки, діаграми, формули і таблиці повинні бути складені безпосередньо в текстовому редакторі і розміщені строго в межах зазначених вище розмірів сторінки. Таблиці формуються в редакторі за допомогою пункту меню «Таблиця». Формат таблиць лише книжковий.
Перелік використаних джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх використання після тексту статті з підзаголовком «Використані джерела» і виконується мовою оригіналу. Джерела в переліку посилань нумеруються вручну (без використання функції меню Word «Формат – Список – Нумерований»). Посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 87], де 5 – порядковий номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [3, с. 5- 6] або [3, с. 145; 5, с. 25; 7, с. 348].
Структура статті: УДК, прізвище та ініціали автора,науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, місце роботи і посада (навчання), назва статті, анотація та ключові слова української мовою, текст статті, використана література; прізвище ініціали автора, назва статті, анотація та ключові слова російською мовою, прізвище ініціали автора, назва статті, анотація та ключові слова англійською мовою.
Окремим файлом надається розширена анотація статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (мінімальний обсяг 200 слів) (відповідно до наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»).
Вимоги щодо надання матеріалів до друку:
- роздрукований примірник наукової статті (підписаний у кінці автором);
- електронний варіант статті та анотації англійською мовою;
- авторська довідка із зазначенням прізвища, імені, по батькові (повністю); наукового ступеня, вченого звання, почесного звання, місця роботи і посади (навчання), а також робочої, домашньої адрес, контактних телефонів та адреси ел. пошти;
- рецензія кандидата чи доктора наук відповідної спеціальності (витяг з протоколу засідання відповідної кафедри) про рекомендацію статті до друку (якщо автор не має наукового ступеня).
Матеріали: 1) стаття; 2) розширена анотація англійською мовою; 3) авторська довідка; 4) рецензія надсилаються електронною поштою на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
Назви файлів повинні містити прізвище автора (наприклад: Петренко стаття.doc; Петренко анотація.doc; Петренко авторська довідка.doc; Петренко рецензія.pdf).

Зразок оформлення статті:


УДК 349.22


Купіна Л. Ф.
кандидат юридичних наук, доцент
професор кафедри галузевих юридичних дисциплін
Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова

ПОНЯТТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВИХ НОРМ ПРИ
РЕГУЛЮВАННІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

         У статті досліджуються проблеми ефективності норм трудового права, акцентується увага на понятійному апараті «ефективності норми прав», «ефективності права». Визначаються основні чинники ефективності норми трудового права, які мають різні характери дії правової норми, а також розкривається зміст кожного чинника ефективності.
    Ключові слова: ефективність, ефективність норми права, ефективність права, ефективність закону, ефективність трудового права, цілі правової норми, результат дії норми трудового права.

Текст статті …

Використанні джерела:
1. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – додаток до № 50. – С. 375.
2. Жинкин С. А. Эффективность права: антропологическое и ценностное измерение: автореф. на науч. степени докт. юр. наук: спец. 12.00.01 «Общая теория государства и права – Общая теория права» / С. А. Жинкин. – Краснодар, 2009. – 41 с.

      Купина Л. Ф. Понятие эффективности правовых норм при регулировании трудовых отношений.
      В статье исследуются проблемы эффективности норм трудового права, акцентируется внимание на понятийном аппарате «эффективности нормы прав», «эффективности права». Определяются основные факторы эффективности нормы трудового права, имеют разные характеры действия правовой нормы, а также раскрывается содержание каждого фактора эффективности.
      Ключевые слова: эффективность, эффективность нормы права, эффективность права, эффективность закона, эффективность трудового права, цели правовой нормы, результат действия нормы трудового права.

         Kupina L. The concept of effectiveness of law in the regulation of labor relations.
         In the article are researched the problems of the effectiveness of labor law, the attention is focused on the conceptual apparatus of «effectiveness of the legal norm», «the effectiveness of law». Determined the main factors of efficiency norms of labor law, which have different nature of action of the legal norm, and also was opened the content of each factor efficiency.
         Keywords: effectiveness, the effectiveness of a legal norm, the effectiveness of law, the effectiveness of the Law, the effectiveness of labor law, purposes of legal norm, the result of action of the labor law norm.

Завантажити вимоги...

Архів номерів

2017 р.

№ 32

2016 р.

№ 31

2015 р.

№ 30

№ 29

№ 28

№ 27

Електронна копія збірника наукових праць «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право» внесена на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. Вернадського (перейти на сторінку бібліотеки).

Анломовна версія журналу/ The English version of the journal

 

№ 32 / 32 edition

№ 31 / 31 edition

Контакти

Мапа центрального корпусу 200 x 202

 

Редакційна колегія «Наукового часопису Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Серія 18. Право»
Відповідальний секретар журналу: к.ю.н. Кархут Ольга Ярославівна
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9
Телефони: (044) 484–28–51, (097) 807-79-49)
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.